Strona główna Aktualności

Jak wygląda postępowanie upadłościowe...

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Jak wygląda postępowanie upadłościowe spółki?

13.12.2021

Upadłość spółki
Upadłość spółki

Prowadzenie spółki, czy to handlowej, czy to też prawa cywilnego wiąże się z ryzykiem upadłości. Co prawda okresowa niewypłacalność dotyka wielu przedsiębiorstw, ale często przybierają one niestety bardzo niebezpieczną formę – na tyle niebezpieczną, że jedynym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości spółki. Jaka jest podstawa prawna takiego ruchu oraz jak wygląda proces związany z ogłoszeniem upadłości spółki?

 

Proces postępowania upadłościowego spółki

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości


Jest to pierwszy etap postępowania upadłościowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest składany przez uprawniony do tego podmiot. Jest nim albo sam dłużnik, albo też jego osobisty wierzyciel. Taki wniosek musi oczywiście spełniać wymogi formalne oraz być opłacony kwotą 1000 zł. Co więcej, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić zaliczkę na poczet wydatków w toku postępowania. Kwota zaliczki to zryczałtowana jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS.

 

Postępowanie w przedmiocie ogłaszania upadłości


Takie postępowanie rozpoczyna się od zarejestrowania wniosku o ogłoszenie upadłości. Wówczas też następuje weryfikacja, czy zachodzą wszystkie przesłanki mówiące o możliwości ogłoszenia upadłości danego podmiotu. Uczestnikami takiego postępowania są wszyscy Ci, którzy złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości oraz dłużnik – w postępowaniu bierze udział również wierzyciel, ale tylko w przypadku, gdy to on wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Na koniec dochodzi do rozpoznania wniosku przez sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych.


Wniosek może oczywiście zostać odrzucony, oddalony lub uwzględniony. W zależności od werdyktu determinowane są dalsze losy dłużnika. Jako że my skupiamy się w artykule na postępowaniu upadłościowym, to uznajmy, że taki wniosek został uwzględniony. Wówczas też sąd ogłoszą upadłość niewypłacalnego dłużnika. Takie postanowienie wchodzi w życie, wraz z datą jego wydania, a dalsze losy postępowania upadłościowego toczą się już pod nową sygnaturą.

 

Zgłoszenie, lista i sprzeciw do listy wierzytelności


Jeśli w postępowaniu upadłościowym chce uczestniczyć również wierzyciel, to powinien on zgłosić syndykowi swoją wierzytelność. Będzie on również uwzględniany w przypadku, gdy jego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką, hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym, skarbowym czy też wpisem w księdze wieczystej lub rejestrze okrętowym.


Po upływanie zgłaszania wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzycieli syndyk tworzy listę wierzytelności, która następnie jest przekazywana sędziemu-komisarzowi, a data złożenia listy wierzytelności jest obwieszczana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


To jednak nie musi oznaczać końca tego etapu, ponieważ w okresie dwóch tygodni od momentu obwieszczenia, wierzyciel może złożyć sprzeciw do sędziego-komisarza, jeśli będzie uważał, że jego wierzytelność nie została uznana lub została uznana tylko w części.

 

Masa upadłości


Wraz z ogłoszeniem upadłości, majątek upadłego staje się masą upadłości, która ma zaspokoić wierzycieli upadłego. W tym celu syndyk tworzy spis inwentarza i należności. Dzięki temu mamy świadomość, co dokładnie będzie spieniężane w celu zaspokojenia wierzycieli.


Następnie syndyk przystępuje do sporządzenia planu likwidacyjnego, poprzez który określany jest sposób sprzedaży składników majątku upadłego. Jeśli majątek upadłego zostanie sprzedany albo wierzytelności przez wierzycieli zostaną ściągnięte, możemy mówić o likwidacji masy upadłości. Syndyk dokonując likwidacji masy upadłości zawsze kieruje się jednak dobrej wierzycieli.


Podział funduszy i zakończenie postepowania


Jeśli masa upadłości została już spieniężona, to następuje czas na podział majątku między wierzycieli. Taki podział może przebiegać w różny sposób, w zależności od okoliczności danej sprawy – jeśli przedsiębiorstwo zostało sprzedane w całości i nie pozostały żadne inne składniki, które należy poddać likwidacji, to bez przeszkód możemy sporządzić jeden plan podziału. Jeśli jednak w skład masy upadłości wchodzi, chociażby nieruchomość zabezpieczona hipoteką, to wówczas najpierw musimy dokonać podziału sumy uzyskanej ze zbycia przedmiotu obciążonego, a następnie dokonać ostatecznego podziału.


Jeśli taki ostateczny plan podziału został wykonany, to bez przeszkód możemy zamykać postępowanie upadłościowe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wszyscy wierzyciele zażądali umorzenia postępowania, a upadły wyraził na to zgodę.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.


Powrót