Twój koszyk

Do zapłaty: 0.00 pln
Zamawiam
Strona główna

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Portalu internetowego pod adresem www.prawnikodzaraz.pl, jest Kancelaria Prawna Mentor Group. Sp z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Rejtana 27g, 35-326 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368440, NIP: 8133635055 REGON: 180614780, kapitał zakładowy 30.000,00 zł zwany dalej: „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Portalu internetowego.

 

1.2 Dane osobowe Klienta są przetwarzane Ustawą o zgodnie z ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

1.3 Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z przepisami prawa celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4 Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, --- Tomasz Jachyra z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 795 790 719 lub adresem e-mail tomasz.jachyra@mentorgroup.pl

 

 

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

2.1 Korzystanie z Portalu internetowego Usługodawcy oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Portal internetowy Usługodawcy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Portalu internetowego.

2.2 Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal internetowy Usługodawcy uzależnione jest od złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych przez Usługodawcę oraz udostępnienie przekazanych przez Usługobiorcę danych osobowych odbiorcom danych, wskazanym w punkcie 4.1.1 Polityki Prywatności, rozumianej, jako wyrażenie zgody na odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez odbiorców danych, w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

2.3 Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych przez Administratora jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy:

osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2.4 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w punkcie 2.2 Polityki prywatności. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Portal internetowy Usługodawcy przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.

 

 

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

3.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.2 Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, określone w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza prawo do:

3.2.1 uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

3.2.2 uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

3.2.3 uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

3.2.4 uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba, że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

3.2.5 uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

3.2.6 żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.3 W oparciu o Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa do informacji, o których mowa w punktach 4.2.1 – 4.2.5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

3.4 Na wniosek Usługobiorcy, którego dane dotyczą, Administrator danych w terminie 30 dni poinformuje Usługobiorcę o przysługujących mu prawach oraz udzieli, odnośnie do jego danych osobowych, informacji

3.5 Na wniosek Usługobiorcy, którego dane dotyczą, informacji, o których mowa w punkcie 4.4, Administrator udzieli na piśmie.

3.6 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2 można korzystać pod numerem telefonu 795 790 719 lub adresem e-mail tomasz.jachyra@mentorgroup.pl (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora) lub drogą pocztową wysyłając odpowiednie żądanie na adres siedziby spółki: Kancelaria Mentor Group Sp. z o.o. ul. Rejtana 27g, 35-326 Rzeszów

 

 

4. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

4.1 Celem zbierania danych przez Administratora jest:

4.1.1 Oferowanie Partnerom oraz Kancelarii Zamówień i podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy o realizacje usługi prawnej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

weryfikacja Pana/Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 18 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

korzystanie z marketingu przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych, a w szczególności kontaktu drogą telefoniczną, w celu przedstawienia oferty realizacji usługi prawnej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia, marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

4.1.2 Administrator udostępni zebrane dane osobowe Usługobiorców jedynie podmiotom, które będą brały bezpośredni udział w celach określonych w 4.1.1.

4.1.3 Żadne dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane przez Administratora jakiemukolwiek innemu odbiorcy, poza wyszczególnionymi w punktach 4.1.1 Polityki Prywatności i w zakresie w nim opisanym.

4.1.4 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy:

4.1.4.1 Imię i nazwisko

4.1.4.2 Numer telefonu kontaktowego

4.1.4.3 Adres poczty elektronicznej e-mail

4.1.4.4 Numer NIP i PESEL

4.1.4.5 Adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej

4.1.4.6 Informacje o dochodach klienta oraz stanowisko

4.1.4.7 Informacje o zobowiązaniach klienta

4.1.4.8 Informacje o stanie zdrowia klienta

4.1.4.9 Zgoda Usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Usługodawcy.

4.1.5 Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną:

4.1.5.1 Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

4.1.5.2 Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

4.1.5.3 Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

4.1.6 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.1.4 jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego Usługodawcy.

4.1.7 Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Portalu internetowego Usługodawcy. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Portalu internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

4.1.8 Jeśli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Usługodawca informuje, iż wyłączenie obsługi plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe działanie Portalu internetowego Usługodawcy.

4.1.9. Administrator oświadcza, iż będzie przechowywał dane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

4.1.10 Administrator w żadnej sytuacji nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Zabrania się podawania ww. danych przez Użytkowników.

 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1 Administrator zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2 Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez szyfrowanie tych danych oraz zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz Ogólne warunki umowy oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.4 Usługobiorcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy o ochronie danych osobowych