Twój koszyk

Do zapłaty: 0.00 pln
Zamawiam
Strona główna

Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług oraz ogólne warunki umowy

PORTALU PRAWNIK OD ZARAZ PL

 

Treść niniejszego dokumentu określa warunki świadczenia usług, ogólne warunki umowy dla korzystających z Serwisu Internetowego www.prawnikodzaraz.pl prowadzony przez firmę Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Rejtana 27g, 35-326 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368440, NIP: 8133635055 REGON: 180614780, kapitał zakładowy 30.000,00 zł

1.Każdy Klient Serwisu z chwilą podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do korzystania z Serwisu zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie serwisu www.prawnikodzaraz.pl w zakładce Regulamin pod adresem: https://prawnikodzaraz.pl/regulamin/

3. Do skorzystania z usług Serwisu dla Klientów Zamawiajacych nie jest wymagana rejestracja Konta w Serwisie.

3a. Serwis umożliwia składanie Zapytań oraz Rejestrację podmiotów profesjonalnych świadczących usługi prawne oraz inne, celem złożenia oferty Klientowi na Zapytanie. Administrator w żadnym zakresie nie odpowiada za usługi świadczone przez Partnerów. Partner ponosi w pełni odpowiedzialność za świadczone Usługi. Administrator Zaleca aby Klient poczynił we własnym zakresie i według własnej oceny i uznania kroki mające na celu zabezpieczenie jego interesów w relacji z Partnerem, poprzez podpisanie odpowiedniej umowy, sprawdzenie czy Partner posiada ubezpieczenie od prowadzonej działalności, zweryfikowanie czy Partner wpisany jest na listę Adwokatów lub Radców Prawnych w trakcie wykonywanych usług.

4. Do realizacji usług oferowanych przez Serwis internetowy www.prawnikodzaraz.pl     w zakresie składania Zapytań wymagane jest przeczytanie i zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu oraz podanie następujących danych wymaganych:

- imię oraz nazwisko

- województwo

- nr telefonu

- adres email

- kategorię sprawy

- podkategorię sprawy

4a. Definicje:

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Administrator – użytkownik posiadający uprawnienia zarządzania treścią oraz publikacjami w serwisie, dodawania, edycji, itp., również: Kancelaria, Usługodawca

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, nie będące dniami wolnymi od pracy

Gość – użytkownik nieposiadający konta w Serwisie

Kancelaria – Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Rejtana 27g, 35-326 Rzeszów, również: Administrator

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie będąc Użytkownikiem Serwisu bądź dokonała złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu

Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Konto – prowadzone dla Użytkownika zarejestrowanego pod unikalną nazwą (e-mail/login) konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w serwisie, pod warunkiem uruchomienia rejestracji w Serwisie

Konto firmowe – utworzony podczas rejestracji dostęp do serwisu dla użytkownika firmowego zapewniający możliwość korzystania z serwisu www.prawnikodzaraz.pl po zalogowaniu, tzn. wprowadzeniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz hasła. Utworzenie konta firmowego jest możliwe pod warunkiem wprowadzenia niezbędnych danych pod linkiem https://prawnikodzaraz.pl/dla-prawnika/

Licencja – umowa zawarta z Administratorem, w zakresie produktów oraz usług przez niego udostępnionych

Newsletter – elektroniczny biuletyn, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną, zawierające informacje o funkcjonalnościach Serwisu, usługach i promocjach

Oferta – propozycja zawarcia umowy na wykonanie konkretnych czynności w ramach Usługi, składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi, o której mowa w Zapytaniu;.

Partner – użytkownik Serwisu, posiadający Konto firmowe w serwisie współpracującya z Administratorem w ramach Serwisu osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, produkująca lub dystrybuująca Usługę, którą Zlecający może zaoferować do wykonania a Partner wykonać względem niegoPayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

Platforma - platforma internetowa zarządzana przez Administratora

Pliki cookie – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputera pliki, używane do pomocy Klientom Serwisu w korzystaniu z Serwisu, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera Usługodawcy lub Usługobiorcy, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową.

Profil – dane użytkownika serwisu, które może on dowolnie modyfikować w zakładce „moje konto”.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 43(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego – Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Przelewy24 - jest sposobem płatności dostarczanym przez firmę zewnętrzną    PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, serwis@paypro.pl. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z płatnością prosimy kierować pod wymienione adresy.

Regulamin – niniejszy dokument regulujący funkcjonowanie i zasady korzystania z serwisu prawnikodzaraz.pl podlegający prawu polskiemu zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Rejestracja – jednorazowa dobrowolna i bezpłatna czynność polegająca na założeniu przez Gościa Konta, dokonana z wykorzystanie panelu administracyjnego udostępnionego w Serwisie.

Serwis – serwis internetowy www.prawnikodzaraz.pl

Usługa – towar lub usługa oferowane przez Kancelarię lub Partnera; usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Usługobiorca – Użytkownik, Gość, Klient, Partner

Usługodawca – również: Administrator Serwisu, Kancelaria

Użytkownik – osoba zarejestrowana, która nie podjęła żadnych dodatkowych akacji w Serwisie z wyjątkiem rejestracji

Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna (w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną występująca w Serwisie, jako zarejestrowana w jednej z następujących ról: Użytkownik, Partner,

Wykonawca – inaczej: Partner

Zamówienie/Zakup – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usługi, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Partnerów Serwisu lub Kancelarii

Zapytanie - informacja umieszczana przez Zlecającego w Serwisie, w celu poszukiwania Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem czynności w ramach zakresu danej Usługi;

Zlecający/Zamawiający – Klient który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi;

 

Usługa i jej realizacja

5a. Kontakt inicjuje Zlecający umieszczając w Serwisie Zapytanie, którego treść jest samodzielnie ustalana przez Zlecającego w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis.

5b. Treść Zapytania (opis sprawy) powinien nawiązywać do jednej z Usług oferowanych przez Serwis oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców, w szczególności co do zakresu usługi do wykonania.

5c. Zlecający odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia Oferty przez Wykonawcę. Zamieszczenie Zapytania powinno odzwierciedlać rzeczywisty stan faktyczny i zamiar skorzystania z Usługi, której Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5d. Kancelaria może świadczyć inne usługi drogą elektroniczną na podstawie odrębnych umów.

6. Do realizacji Zamówienia konieczne jest złożenie Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych w formularzu zamówienia i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

7. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia Zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

7a. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez Serwis. Okno wiadomości informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

7b. Zamówienia realizowane są po uprzednim kontakcie z Klientem za pomocą wskazanych form komunikacji (email, telefon) przez Partnera lub Kancelarię.

8. Podstawowym sposobem dostawy zamówionej usługi jest droga elektroniczna (wysłanie dostępu do usługi na podany podczas składania zamówienia adres email) oraz inna forma przewidziana i stosowna dla danej usługi.

9. Partner może otrzymać fakturę VAT zbiorczą, po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Miesiąc rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie danych, które mają się pojawić na fakturze, w szczególności firmę Partnera, NIP oraz adres. Aby otrzymać fakturę VAT należy uzupełnić odpowiednie dane w zakładce Informacje Rozliczeniowe. Należności uiszczane są dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (dostępnymi również przez operatora DotPay/Przelewy24) tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

10. Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy bez wskazania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument oraz może złożyć także drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny kancelaria@mentorgroup.pl lub bezpośrednio Partnerowi wykonującemu usługę oraz drogą pocztową na adres siedziby Serwisu: Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. ul. Rejtana 27g, 35-326 Rzeszów lub adres Partnera po zawarciu umowy bezpośrednio z Partnerem.

Kancelaria niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres elektroniczny wskazany przez Klienta w Serwisie.

W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta, Kancelaria lub Partner niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego Produktu/Usługi). Kancelaria lub Partner dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w wypadku:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.prawnikodzaraz.pl/politykaprywatnosci. Treść Polityki Prywatności udostępniona jest do pobrania i zapoznania się przed zawarciem umowy.

11.a Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie danych niezbędnych do spełnienia świadczenia usługi    - Kancelaria nie sprzedaje, nie udostępnia danych podmiotom trzecim z wyłączeniem Partnerów i zapewnia pełen wgląd w udostępnione dane osobowe, wraz z prawem do ich poprawiania i usunięcia (w zakresie jaki nie narusza obowiązków rejestrowych związanych z przeprowadzanymi transakcjami płatniczymi realizowanymi przez Serwis)

12. Postępowanie reklamacyjne

Każdy Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Kancelarię lub Partnera.

Reklamacje Usług lub Produktów należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Kancelarii w zakresie usług wykonywanych przez Kancelarię na wskazany w niniejszym Regulaminie lub e-mailowo na adres kancelaria@mentorgroup.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

-nazwę/imię i nazwisko Klienta

-adres siedziby/zamieszkania Klienta,

-przedmiot reklamacji (nazwa usługi/produktu, termin i sposób realizacji itp.),

-uzasadnienie reklamacji,

-oczekiwania Klienta wobec Kancelarii

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że z przepisów obowiązującego prawa wynika inny termin (14 dni w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem), a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie w terminie reklamacji poinformowany.

Kancelaria poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na adres mailowy wskazany przy złożeniu zamówienia, a jeżeli Klient złożył reklamację na piśmie lub wyraził intencję korespondencji tradycyjnej, reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej.

13. Kancelaria ponosi ryzyko kursowe związane z przeprowadzanymi transakcjami, co oznacza, że w przypadku wahań na rynkach walutowych Klient nie jest obowiązany do dokonywania dopłat w przypadku gdy wartość towaru wzrośnie powyżej wartość przekazaną za pośrednictwem Serwisu

13a. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z treścią Zapytania, Oferty, jak również za następstwa działań podjętych przez Zamawiającego, Wykonawcę/Partnera oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zapytaniu, Ofercie oraz zdolność Zlecających i Wykonawców/Partnerów do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zamawiającego

Administrator nie odpowiada za:

- brak zainteresowania przedmiotem Zapytania, przez Partnera lub Kancelarię;

- niedokonanie wyboru Zamówienia przez Partnera lub nie zawarcie umowy przez Partnera mimo przedstawienia Zamówienia przez Partnera;

- realizację obowiązków Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.

- Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów.

14. Zmiany regulaminu

Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora Serwisu z 14 dniowym wyprzedzeniem o zamierzonych zmianach.

W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Klienci zostaną o nich powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas złożenia Zamówienia.

15. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W przypadku wystąpienia sporu, Strony zobowiązują się dążyć do jego rozwiązania w sposób polubowny. Jeżeli polubowne zakończenie sporu nie jest możliwe, a Klient nie jest    Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.

16. Serwis umożliwia Partnerom założenie konta i realizację Zamówień składanych przez Klientów.

17. Aby realizować Zamówienia, Partner zakłada unikalne konto w Serwisie za pomocą panelu „Dla Prawnika”.

18. Zapytania dostępne są dla wszystkich Partnerów, którzy zarejestrowali konto w Serwisie https://prawnikodzaraz.pl/konto/, w zakładce Zapytania. Warunkiem złożenia skutecznego zakupu Zamówienia jest poprawne uzupełnienie danych rozliczeniowych w zakładce Twoje Dane -> Informacje rozliczeniowe

19. Partner uzyskuje dostęp do kontaktu z Klientem poprzez Zakup dostępu do zapytania lub Zakup dostępu do zapytania na wyłączność.

a) Zakup dostępu do Zapytania na wyłączność stanowi nabycie przez Partnera dostępu do danych Klienta w ten sposób, że Zapytanie to nie może być zakupione przez innego Partnera do dokonaniu zakupu w formie wyłączności. Zakup Zapytania na wyłączność powoduje usunięcie Zapytania z dostępnych możliwości zakupu dla innych Partnerów

b) Zakup dostępu do Zapytania bez wyłączności stanowi nabycie przez Partnera dostępu do danych Klienta w ten sposób, że Zapytanie to może być zakupione przez innego Partnera do momentu wykupu Zapytania przez Partnera w formie Zakup dostępu do zapytania na wyłączność.

20. Zakup dostępu do Zapytania realizowany jest przez wybrane kanały płatności, w cenie wskazanej w treści Zamówienia.

21. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

22. Faktura przesyłana jest zbiorczo dla dokonanych Zamówień, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, na wskazany przez Partnera w Serwisie Adres Elektroniczny.

23. Partner powinien zrealizować kontakt z Klientem składającym Zamówienie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od daty zakupu Zamówienia, oferując jednocześnie Klientowi warunki wykonania usługi, termin jej realizacji oraz koszt.

 

Załącznik:

Klient będący konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie niezwiązanym z umową sprzedaży produktów lub usług oferowanych Administratora lub Partnera, który złożył Zamówienie i zawarł umowę na realizację produktu lub usługi, może odstąpić od umowy sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Administratora lub Partnera w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia nabycia towaru lub usługi, nie później jednak niż w dniu, w którym usługa została lub miała zostać wykonana.

2. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres Administratora lub Partnera realizującego usługę lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kancelaria@mentorgroup.pl lub adres elektroniczny podany przez Partnera.

Wzór oświadczenia:

Ja niżej podpisany(a)………………………………………………… (imię i nazwisko), niniejszym odstępuję od umowy z dnia………………………………………………. (data zawarcia umowy) numer zamówienia ………………………………….(numer zamówienia). Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy o numerze……………………………………………………. (numer rachunku bankowego).

Data odbioru produktu (jeśli dotyczy)……………………………………………………………………… Adres Klienta………………………………………………………………………………………

 

Data i podpis ……………………………………………………………………………………………………