Strona główna Aktualności

Odszkodowania za błędy medyczne

Poszukujesz Adwokata lub Radcy Prawnego? Oczekujesz porady prawnej / kompleksowego poprowadzenia sprawy?

Zostaw swoje dane, a prawnik specjalizujący się w danej dziedzinie skontaktuje się z Tobą.

O nas
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Aktualności

Odszkodowania za błędy medyczne

04.05.2023

blad-medyczny.jpg

Odszkodowania za błędy lekarskie? Coraz więcej pacjentów stara się dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne, które kosztowały ich utratę zdrowia.

 

Czym jest błąd medyczny?

 

Jeśli w trakcie leczenia doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, a tym samym została wyrządzona szkoda, można domagać się należnego odszkodowania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Pacjent może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienie nie tylko za błąd lekarski, ale także za błąd popełniony przez innych pracowników personelu medycznego. Na gruncie polskiego prawa nie ma definicji błędu medycznego. Często też używane są sformułowania: błąd lekarski, czy też błąd w sztuce lekarskiej.

 

Przyjęto, że błędem medycznym jest takie postępowanie, które jest sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, obejmuje ono czynność bądź zaniechanie lekarza w przedmiocie diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medyczną. Rodzajem błędu w sztuce lekarskiej jest także błąd diagnostyczny, który polega na postawieniu przez lekarza niewłaściwej diagnozy. Ocena, czy dane zachowanie personelu medycznego nosi znamiona błędu, należy do biegłego z zakresu nauk medycznych. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z błędem medycznym pacjentowi przysługuje między innymi:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę niematerialną, tzn. ból, cierpienie, poniżenie, inne cierpienia fizyczne i psychiczne,
  • odszkodowanie obejmujące wszelkie koszty wynikłe z rozstroju zdrowia, w tym koszty dalszego leczenia,
  • renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej bądź z tytułu zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Od kogo dochodzić odszkodowania?

W przeważającej większości zakłady opieki zdrowotnej posiadają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tej też przyczyny, w praktyce, w razie uzasadnionych roszczeń to ubezpieczyciel jest podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty należnych świadczeń odszkodowawczych.

 

Swoich roszczeń poszkodowany pacjent może dochodzić od podmiotu świadczącego usługi medyczne, bądź bezpośrednio od ubezpieczyciela. Gdy jednak na drodze polubownej nie uzyska oczekiwanych świadczeń, roszczeń może dochodzić przed sądem.

 

Od 2012 r. ofiary błędów medycznych mogą również występować do Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.


Okresy przedawnienia błędów medycznych

 

Roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zdarzenia medycznego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Jednak istnieje wyjątek i dotyczy on sytuacji, gdy zachowanie będące błędem medycznym nosi znamiona zbrodni lub występku. Wówczas termin przedawnienia wynosi dwadzieścia lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Korzystając z formularza powyżej, opisz swój problem prawny, a my skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.


Powrót